Vindkraften vinner mark

Den installerade effekten i vindkraftverken har ökat kraftigt de senaste åren och uppgick år vid årsskiftet 2011/2012 till 2 899 MW. Produktionen av el från vindkraften har sedan år 2010 ökat med 74 procent och uppgick för helåret 2011 till 6,1 TWh.

En önskan att övergå från fossila till förnyelsebara energikällor har bidragit till denna utveckling, framförallt de senaste åren. Vindkraften är en attraktiv energikälla ur både ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv - framförallt ur ett livscykelperspektiv.

Starkt stöd för vindkraftsutbyggnad

I Sverige har tillväxttakten länge varit låg, men utbyggnadstaken har de senaste åren ökat kraftigt - en effekt av att de politiska stödsystemen utvecklats.

Det finns idag ett brett och långsiktigt politiskt stöd för vindkraftsutbyggnaden i Sverige.

En fortsatt hög tillväxttakt väntas de kommande åren. Arise Windpowers vision är att vara ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft vad gäller såväl storlek som kompetens.

Nuvarande planeringsram för vindkraft innebär bl.a. att lokaliseringsplaner för vindkraft motsvarande 30 TWh årsproduktion till år 2020 ska fastställas av kommunerna, varav 20 TWh vindkraft på land och 10 TWh lokaliserat till havs (i vattenområden).

Den totalt installerade effekten var 2 899 MW fördelat på 2 039 verk i utgången av 2011.

Installerad effekt (MW) och antal verk för respektive år

År tom 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Installerad effekt 404,5 68,9 58,3 58,6 241,8 253,2 362,9 603 755
Antal verk 675 76 64 53 145 148 198 304 354